Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 2
DERS İÇERİKLERİ
DERS İÇERİKLERİ

 

ATA 101

KONULAR

1.      Hafta: 

ATA 101 Dersine giriş ve dersin tanıtımı.

Toplumları siyasal, sosyo-ekonomik, kültürel açılardan etkileyerek farklılaştıran inkılap-devrim, ihtilal, isyan gibi kavram ve süreçlerin tanıtılıp, incelenmesi.

2.      Hafta: 

Batı modernleşmesi çizgisinde 18-19. yüzyıllarda dünyanın önemli siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerinin genel hatlarıyla değerlendirilmesi: Coğrafi Keşifler sonrasında Avrupa, burjuvanın gelişimi ve kapitalizm, Fransız Devrimi, Viyana Kongresi ve Avrupa’da siyasi ittifak dengesinin oluşturulması.

3.      Hafta: 

Genel hatlarıyla 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti sistemi ve toplum modelinin incelenerek, mevcut dünya düzeni içerisinde Osmanlı devletinin siyasi, ekonomik ve toplumsal durumunun irdelenmesi.

4.      Hafta: 

Türk İnkılabı’na uzanan süreç ve etkenler I: Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları çerçevesinde denge politikaları ve fikir akımları.

5.      Hafta: 

Türk İnkılabı’na uzanan süreç ve etkenler II: Geleneksel Osmanlı yapısının modernleşme sorunsalı içinde reform hareketleri, Jön Türkler’in mücadelesi, Birinci ve İkinci Meşrutiyet.

6.      Hafta: 

Türk İnkılabı’na uzanan süreç ve etkenler III: 20. yüzyılın hemen başlarında emperyalizmin paylaşım mücadelesi, Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nı ortaya çıkartan şartlar.

7.      Hafta: 

İmparatorluklar çağının sona ermesi: Birinci Dünya Savaşı, savaş yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeni Meselesi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imparatorluklar düzeninin yerine yeni bir dünya düzeni kuruluşu ve ulus-devletlere yöneliş.

8.      Hafta: 

Mondros Ateşkesi sonrası: Osmanlı Devleti ve Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da işgallere karşı direniş hareketleri ve Kuvva-yı Milliye, yerel kongre iktidarları.

9.      Hafta: 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları I.

10.  Hafta: 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongrelere dayalı örgütlenme çalışmaları II.

11.  Hafta: 

TBMM’nin kuruluşuna giden Anadolu’daki örgütlenme faaliyetleri, 1921 Anayasası, İstanbul-Ankara arasındaki iktidar mücadelesi ve Sevres Antlaşması.

12.  Hafta: 

Kurtuluş Savaşı ve Mudanya Ateşkesi.

13.  Hafta: 

Milli Mücadele yıllarında dış politika: Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD ile ilişkiler.

14.  Hafta: 

Anadolu’nun/Ankara’nın mücadelesinin içerde ve dışarıda sonuçları: Saltanatın kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması.

ATA 102

KONULAR

1.      Hafta: 

ATA 102 dersine genel giriş ve dersin tanıtımı.

Kurtuluş’tan Kuruluş’a uzanan Türkiye: 1919-1923 döneminin kısa geçmişi.

2.      Hafta: 

Atatürk dönemi Türk siyasal hayatı I (1923-1929): Ankara’nın başkent yapılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve Şeyh Sait İsyanı gibi başlıca siyasal gelişmeler.

3.      Hafta: 

Atatürk dönemi Türk siyasal hayatı II (1929-1938): Dünya Ekonomik Buhranı’ndan sonra Türkiye, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı ve Tek Partili Hayat.

4.      Hafta: 

Atatürk döneminde anayasal gelişmeler, hukuk, eğitim-kültür alanlarında gerçekleştirilen atılımlar ve toplumsal yaşayışa yönelik çalışmalar.

5.      Hafta: 

Atatürk döneminde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler ve devletçilik.

6.      Hafta: 

Atatürk İlkeleri I.

7.      Hafta: 

Atatürk İlkeleri II.

8.      Hafta: 

Atatürk dönemi Türk dış politikası-İki savaş arasında Dünya ve Türkiye I (1923 1930): Lozan’ın ardından kalan politik sorunlar ve Türkiye (Musul Meselesi, Suriye Sınırı, Mübadele, Kapitülasyonlardan arta kalan uygulamaların temizlenmesi ve Borçlar).

9.      Hafta: 

Atatürk dönemi Türk dış politikası-İki savaş arasında Dünya ve Türkiye II (1931 1938): Dünya savaşa sürüklenirken Yurtta Barış Dünya’da Barıs sloganı çerçevesinde uluslararası antlaşmalar ve paktlarla bölgesinde bir güvenlik kuşağı kuran Türkiye.

10.  Hafta: 

İsmet İnönü döneminde Türkiye I (1938-1945): İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye.

11.  Hafta: 

İsmet İnönü döneminde Türkiye II (1945-1950): İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni dünya düzeni ve demokratikleşme çabasındaki Türkiye.

12.  Hafta: 

İç ve dış politikasıyla Türkiye’de Demokrat Parti dönemi (1950-1960).

13.  Hafta: 

1960-1980 aralığında Türkiye’nin iç ve dış politikası.

14.  Hafta: 

1980’den günümüze Türkiye ve Türkiye’nin yakın geçmişinin kısa değerlendirmesi.